در نظام پولی بر مبنای طلا، دولت براحتی نمی تواند از بانك مركزی استقراض نماید و همچنین نمی تواند به راحتی منابع ارزی خود را به ریال تبدیل نماید. بنا براین خود بخود كوچك می شود و جای خود را به بخش خصوصی خواهد داد. در تحولات تاریخی نظام پولی بررسی ها نشان می دهد كه كنار گذاشتن طلا به عنوان پشتوانه پول به یكباره اتفاق نیفتاد بلكه بارها در اقتصاد هر كشور در دوره های زمانی منقطع پول بدون پشتوانه منتشر شد تا عمدتا نیازهای دولتها(عمدتا در شرایط جنگ)را تامین نماید كه باعث كاهش شدید ارزش پول می گردید  و بعد از از بین رفتن علت (اتمام جنگ) دوباره نظام پولی معاوضه با طلا برقرار می گردید. بنابراین نظام پولی طلا اجازه بزرگتر شدن دولت را نخواهد داد.